Czas realizacji zamówień wynosi do 10 dni roboczych.

Szukaj

regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem pod adresem www.mood-jewels.com. Operatorem sklepu jest firma Mood Jewels Marlena Kubiś., zwana dalej SKLEPEM, z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 13, nr NIP: 8491480679, REGON: 280380913

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Zamówienia

1.Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU lub poczty elektronicznej na adres: hello@mood-jewels.com.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się nie później niż w następnym dniu roboczym.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.mood-jewels.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

7. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

8. Wszystkie towary oferowane przez SKLEP są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez SKLEP zapłaty za zamówienie.

10. Anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.

Ceny

11. Cena podana przy oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

12. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez SKLEP obejmują należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).

13. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Gwarancja

15. Biorąc pod uwagę delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania. 

16. Gwarancja na produkty trwa rok od otrzymania przez klienta produktu. Dotyczy ona uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych biżuterii. Nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.

17. Elementy biżuterii MOOD JEWELS wykonane są ze srebra próby 925.

Produkty złocone pokrywamy grubą warstwą 24k złota, ale prosimy pamiętać, że w trakcie użytkowania biżuteria srebrna złocona podlega naturalnemu ścieraniu. Jest to normalne i nie jest powodem do reklamacji. 

Ciemnienie biżuterii jest naturalnym procesem i nie podlega reklamacji. 

Płatność

18. Dopuszcza się formy płatności:
a) za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl

b) podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie kart płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne są formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electroinc, Maestro. Dostawa

19. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

20. Koszty dostawy ponosi Kupujący

21. Czas realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (w przypadku przelewów i płatności kartą). 

22. Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM.

23. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

Zwrot towaru

24. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania produktu.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

25. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
  • zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).
  • zwrotom nie podlegają pierścionki, ponieważ robione są na indywidualne zamówienie klienta.

26. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący odsyła towar na swój koszt, a sprzedający zwraca całkowity koszt zakupionego towaru.

27. Zwrot środków na konto kupującego (wskazane przy zwrocie towaru) przekazywane jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

28. W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy wypełnić formularz zwrotu i wysłać na adres: MOOD JEWELS Marlena Kubiś, UL. ZABŁOCIŃSKA 11A/5, 01-696 WARSZAWA

29. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Reklamacja zakupionego produktu

30. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

31. Reklamacje nie będą uwzględniane przez sprzedającego, jeżeli towar miał kontakt z perfumami, balsamami do ciała lub innymi cieczami mogącymi reagować chemicznie z produktami ze sklepu www.mood-jewels.com

32. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

32.1. Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

32.2. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

32.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupujący wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

32.4. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia

32.5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

32.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Kupujący do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

33. Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej (do pobrania- FORMULARZ REKLAMACJI) wysyłając na adres: Mood Jewels Marlena Kubiś, ul. Zabłocińska 11a/5, 01-696 Warszawa.

34.Formularz reklamacyjny powinien zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.

35. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie produktu na koszt kupującego na adres sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej.

36. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz produktu.

37. W razie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, sprzedający zwróci Kupującemu cenę produktu, na wskazany przez kupującego w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy.

38. W razie nieuwzględnienia reklamacji, sprzedający poinformuje o tym klienta, który może odebrać produkt od sprzedającego.

39. W razie wystąpienia w produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

Dane osobowe

40. Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień.

41. Administratorem danych osobowych jest MOOD JEWELS Marlena Kubiś z siedzibą w Warszawie ul. Andersa 13, 00-159 posługująca się numerem NIP 8491480679

42. Kupujący oraz osoby które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

43. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

44. Dane kupującego są przechowywane tylko w celu realizacji umowy sprzedaży wynikającej z zakupu towaru w naszym sklepie oraz kontaktu z kupującym w przypadku realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru.

45. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera adres email kupującego zostanie wykorzystany tylko do dostarczenia kupującemu newslettera, który będzie informował o promocjach oraz nowościach pojawiających się w naszym sklepie.

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: hello@mood-jewels.com

46. Dane osobowe kupującego udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, do których należą:

A. Shoplo spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777, posiadającą NIP: 5213630420 oraz wpisaną do KRS pod numerem: 0000417586. Spółka ta jest dostawcą aplikacji na której oparty jest nasz sklep internetowy.

B. DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie przy ul. Mineralnej 15, posiadającą NIP: 5260204110 oraz wpisaną do KRS pod numerem: 0000028368. Spółka ta świadczy dla nas usługi kurierskie związane z dostawą towaru z naszego sklepu do klienta.

C. R2G Polska sp. Z o.o. z siedzibą w warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, xiii wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, Regon 141963798, NIP 7010194877. Spółka ta świadczy dla nas usługi kurierskie związane z dostawą towaru z naszego sklepu do klienta.

Z powyższymi spółkami łączy nas umowa powierzenia danych, która zapewnia, że twoje dane są bezpieczne.

47. Klienci sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach realizacji zamówienia oraz działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych przez właściciela sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących.

Postanowienia końcowe

48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt